Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Právo subjektu na žiadosť o poskytnutie prístupu k údajom

 

Všeobecné informácie a pokyny

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) z roku 2016 Vám ako subjektu údajov dáva právo na prístup k údajom / informáciám, ktoré o Vás uchovávame, alebo právo niekoho poveriť, aby v otázke Vašich údajov konal pod Vaším menom. Ak chcete nahliadnuť do svojich osobných údajov alebo tým chcete niekoho poveriť, vyplňte prosím nasledujúci formulár. Budete nám tiež musieť preukázať svoju totožnosť. Vašu žiadosť spracujeme do 30 kalendárnych dní od prijatia kompletne vyplneného formulára a preukazu totožnosti.

Právo na prístup k informáciám / údajom znamená, že máte právo:

  • Opýtať sa, aké informácie / údaje o vás uchovávame
  • Požiadať o úpravu uchovávaných informácií / údajov, pokiaľ sú nesprávne
  • Požiadať o obmedzenie použitia alebo vymazanie informácií / údajov, ktoré o Vám uchovávame, ak neexistuje žiadny právny dôvod pre spracovanie / uchovanie údajov / informácií
  • Požiadať našu spoločnosť o poskytnutie uchovávaných osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdanie týchto údajov inému správcovi údajov

Preukázanie totožnosti: Pred sprístupnením osobných údajov požadujeme preukaz Vašej totožnosti. Preukaz totožnosti by mal obsahovať kópiu dokumentu ako rodný list, pas alebo vodičský preukaz. Na dokumente by malo byť uvedené Vaše meno, dátum narodenia a súčasná adresa. V prípade zmeny mena nám prosím poskytnite príslušné dokumenty, ktoré túto zmenu preukazujú. Ak nie ste subjektom údajov vy sami, ale konáte menom subjektu, okrem preukazu totožnosti subjektu údajov nám prosím poskytnite preukaz Vášho oprávnenia podať žiadosť v mene dotknutej osoby.

Formulár žiadosti, ktorý vypĺňate elektronicky, uložte a pomenujte svojím priezviskom a dátumom odoslania (novak_20180402) a pripojte ho k e-mailu na adresu: DataPrivacy@nch.com, alebo nám formulár zašlite poštou na adresu lokálnej sesterskej spoločnosti NCH, ktorej údaje nájdete v príslušnej sekcii kontaktov na www.ncheurope.com alebo na adresu:

European Data Protection Officer
c/o NCH Europe
Viale Europa, 30c5
20090 Cusago (MI)
Taliansko
 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv kontaktujte dôverníka NCH pre ochranu osobných údajov na adrese DataPrivacy@nch.com alebo na telefónnom čísle +39 0290331 420.

Môžete tiež podať sťažnosti Úradu komisára pre informácie (ICO) v Spojenom kráľovstve, ktorý je naším zvoleným vedúcim dozorným úradom. Alternatívne môžete kontaktovať miestne úrady pre ochranu osobných údajov v krajine Vášho pobytu.

Táto žiadosť a všetka súvisiaca korešpondencia bude archivovaná (aj v elektronickej forme) z dôvodu zaistenia súladu s právnymi predpismi a Zásadami uchovávania záznamov NCH.