Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Vyhlásenie NCH o ochrane osobných údajov

 

NCH Corporation je globálny dodávateľ chemických a priemyselných špecializovaných produktov a služieb.

NCH Corporation a jej spoločnosti („NCH“) sa zaväzuje ochrániť Vaše súkromie a vývoj technológií, aby Vaša skúsenosť s nami bola čo najlepšia a najbezpečnejšia. Týmto Vyhlásením NCH o ochrane osobných údajov („Vyhlásenie“) sa riadia všetky prípady, kedy NCH získa Vaše osobné údaje ako správca údajov na účely, ktoré sú popísané v tomto Vyhlásení.

Kontaktné údaje správcu údajov pre krajinu, v ktorej žijete, nájdete výberom svojej krajiny na adrese https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory

Toto Vyhlásenie je vysvetlením, aké údaje o Vašej osobe zhromažďujeme, ako tieto údaje môžeme použiť, Vaše možnosti voľby v otázke, ako Vaše údaje môžeme použiť a aké bezpečnostné opatrenia sme prijali na ochranu týchto údajov. Vyhlásenie sme vytvorili, aby ste si mohli prečítať len relevantné informácie, ktoré sa Vás týkajú. Kliknutím na nadpis nižšie si zobrazíte konkrétnu tému:


Čo je predmetom tohto Vyhlásenia?

Toto Vyhlásenie stanovuje hlavné zásady, ktorými sa riadi zber, používanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupnenie osobných údajov, vrátane osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov, dodávateľov, subdodávateľov, zmluvných partnerov, obchodných partnerov, návštevníkov internetových stránok NCH, uchádzačov o prácu v NCH a prípadne tiež bývalých a/alebo súčasných zamestnancov. Patria sem všetky uchovávané a spracovávané súbory v elektronickej alebo papierovej forme vrátane elektronickej pošty a prenosu dokumentov aj údajov zdieľaných s tretími stranami.

Vyhlásenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje získané alebo spracované pomocou internetových stránok (vrátane tejto stránky), interných sietí, mobilných aplikácií, webinárov a iných služieb a produktov, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú údaje. Vyhlásenie sa tiež vzťahuje na údaje získané v spojitosti s marketingovými alebo predajnými činnosťami, potenciálnym alebo terajším zamestnaneckým pomerom alebo inej spolupráce s NCH.

Vyhlásenie sa týka Vašich osobných údajov, čo sú akékoľvek údaje alebo spojenie viacerých údajov, ktorých použitím možno opodstatnene identifikovať Vašu osobu.

Akými miestnymi právnymi predpismi sa riadia naše bezpečnostné postupy?

Naše bezpečnostné postupy upravujeme a riadime podľa regionálne a lokálne platnej legislatívy v oblasti ochrany údajov, napríklad Všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 2016 a tiež zákony (CCPA, PIPEDA, KVKK atď.) a v prípade potreby spolupracujeme s miestnymi úradmi na ochranu osobných údajov.

Sme si vedomí, že niektoré platné zákony môžu stanovovať prísnejšie normy, ako opisuje toto Vyhlásenie, a v týchto prípadoch platia prísnejšie normy. NCH nakladá s osobnými údajmi v súlade s miestnymi zákonmi danej lokality, v ktorej prebieha zber a/alebo spracovanie osobných údajov.

Ak sa nachádzate v Európskej únii, Švajčiarsku, Veľkej Británii alebo Turecku, správcom údajov alebo spracovateľom údajov zodpovedným za zber, spracovanie a používanie Vašich osobných údajov je daná dcérska alebo sesterská spoločnosť NCH, s ktorou máte obchodný vzťah.

V Európe vaše údaje spracúvajú aj spoločnosti NCH Corporation a NCH UK Ltd, ktoré slúžia ako hlavné a regionálne ústredie spoločnosti NCH Europe. V takom prípade veľa miestnych predpisov vyžaduje, aby bol nominovaný zástupca v príslušnej krajine alebo regióne.

Krajina / región dotknutej osoby

NCH Kontrolór údajov / Spracovateľ

Nominovaný zástupca

Identifikovaný vedúci dozorný orgán

EÚ/EHP

NCH Corp

NCH UK Ltd

NCH Ireland Ltd

Komisia pre ochranu údajov - DPC (Írsko)

Veľká Británia

NCH Corp

Akákoľvek pridružená spoločnosť NCH EÚ/EHP

NCH UK Ltd

Úradník Komisie pre informácie - ICO

Švajčiarsko

NCH Corp

NCH UK Ltd

NCH AG

Federálny komisár pre ochranu údajov a informácií - FDPIC

Turecko

NCH İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NCH İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Turecký úrad na ochranu osobných údajov

 

Ak ste obyvateľom Kalifornie, zákon o ochrane spotrebiteľa v Kalifornii (CCPA) vám môže poskytnúť ďalšie práva týkajúce sa použitia vašich osobných údajov spoločnosťou NCH. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach na ochranu súkromia v Kalifornii, kliknite sem.

V iných krajinách (a štátoch), v ktorých NCH podniká, sa musíte obrátiť na miestny úrad na ochranu údajov v krajine / štáte, kde má dotknutá osoba bydlisko.

Aké údaje zhromažďujeme a spracovávame?

V rámci prevádzkových požiadaviek našej spoločnosti môžeme zhromažďovať alebo spracovávať rôzne údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, vrátane osobných kontaktných údajov a informácií týkajúcich sa Vášho nákupu, zamestnania alebo demografických údajov či údajov, ktoré sme o Vás získali od tretích strán. Získať o Vás môžeme predovšetkým tieto údaje:

 • Osobné kontaktné údaje vrátane mien, sídla spoločnosti, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, napríklad ak nám tieto údaje poskytnete v rámci online registrácie alebo ak s nami obchodujete alebo nám poskytujete služby; na niektorých internetových stránkach si môžete pomocou používateľského mena a hesla založiť účet alebo sa prihlásiť k nášmu časopisu.
 • Informácie týkajúce sa nákupu vrátane údajov o nákupoch, ktoré ste urobili prostredníctvom našich obchodných zástupcov alebo ERP systému, údaje o platobnej karte alebo bankovom spojení a podrobnosti o preprave.
 • Údaje týkajúce sa Vášho zamestnania vrátane Vami udávaných preferencií pracovnej pozície, história zamestnania a údaje zo žiadostí o zamestnanie, ktoré ste nám odoslali elektronickou formou.
 • Údaje s demografickou povahou, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, zahŕňajúce údaje ako vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, údaje o záľubách alebo aktivitách, vkus a ďalšie preferencie a pod.
 • Obrázky zaznamenané pomocou bezpečnostných kamier vždy, keď ste navštívili naše sídla, kde je nainštalované toto zariadenie.

Môžeme tiež získavať informácie z iných zdrojov, vrátane zoznamov kontaktov a demografických údajov, od tretích strán a ďalších zdrojov. Tieto údaje môžu byť spojené s ďalšími údajmi, ktoré získavame a používame na obchodné účely, ktoré sú popísané v tomto Vyhlásení.

Všetky tieto údaje získavame priamo od Vás aj prostredníctvom tretích strán, ktorým ste udelili súhlas s poskytovaním týchto osobných údajov, a kde to dovoľujú miestne právne predpisy, tiež prostredníctvom verejne prístupných zdrojov, vrátane sociálnych médií, a to bez obmedzenia.

Niektoré typy údajov tiež zhromažďujeme automaticky:

 • Vašu adresu IP (Internet Protocol) alebo identifikátor elektronického zariadenia, operačný systém Vášho zariadenia, typ prehliadača, internetové stránky navštívené pred návštevou našich stránok a po nej, zobrazené stránky a aktivita na našich internetových stránkach aj Vaše interakcie s reklamou.
 • Služby a reklamní partneri tretích strán tiež môžu údaje získavať automaticky.

Prečo zhromažďujeme Vaše údaje a ako ich používame?

Vaše údaje smieme používať len za účelom, za ktorým ste nám svoje údaje poskytli.

Ak ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, naším zákazníkom slebo dodávateľom – môžeme Vaše údaje použiť (i) za účelom plnenia zmluvných povinností, ako napríklad dodanie produktov či služieb alebo prijatia produktov či služieb, (ii) pretože ste nám udelili súhlas s použitím údajov alebo explicitný súhlas, alebo (iii) za inými oprávnenými obchodnými účelmi, ktoré sú vysvetlené nasledovne:

 • Nadviazať s vami vzťah a skúmať potenciálne obchodné príležitosti.
 • Komunikovať s Vami a odpovedať na Vaše otázky a komentáre ohľadom funkcií, produktov a služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 • Registrácia a uľahčenie súťaží a propagačných akcií aj funkcií, produktov a služieb v súlade s Vami zvolenými marketingovými preferenciami.
 • Poskytovať Vám personalizovaný obsah a informácie a zasielať Vám brožúry, kupóny, vzorky, ponuky, zľavy na produkty, časopis a ďalšie informácie o našich produktoch alebo našej skupine spoločností. Môžeme Vás požiadať o vyjadrenie, či od nás alebo z našich internetových stránok chcete dostávať ďalšie informácie a aktualizácie, a až po Vašom súhlase budete od nás dostávať následná oznámenie. Môžeme sa Vás tiež opýtať, či chcete dostávať informácie o ďalších produktoch, ktoré ponúkajú členovia našej skupiny spoločností. Ak si zvolíte, že Vám NCH smie zasielať informácie, ale neskôr zmeníte názor, ponúkame Vám aj možnosť odvolania súhlasu, ktorú môžete kedykoľvek využiť, ak od nás už e-maily alebo iné informácie ďalej dostávať nechcete.
 • Zasielať Vám relevantnú reklamu. Za účelom kontaktovania potenciálnych zákazníkov, ktorí by sa podľa nášho presvedčenia mohli zaujímať o produkty či služby skupiny spoločností NCH, môžeme zakúpiť a používať zoznamy dobrovoľne poskytnutých e-mailových adries. Vždy vyhovieme žiadostiam o odvolanie súhlasu s poskytnutím informácií a po dodávateľoch zoznamov e-mailových adries požadujeme doložiť, že e-mailové kontaktné údaje poskytli len jedinci, ktorí vyjadrili záujem o zasielanie ponúk a informácií e-mailom. Na zacielenie reklamy spojenej s produktmi a službami NCH na používateľov, pre ktorých sú produkty a služby najviac relevantné, môžeme tiež použiť demografické údaje a informácie o preferenciách užívateľov. Robíme to preto, aby sa používateľom zobrazovala pre nich čo najzaujímavejšia reklama a aby zadávatelia reklamy mohli zobrazovať reklamu jedincom, ktorých pravdepodobne oslovia.
 • Poskytovať Vám ďalšie ponuky vrátane katalógov, ktoré môžete dostávať poštou. K zaslaniu týchto informácií tiež môžeme používať zoznamy získané od tretích strán alebo verejne dostupných zdrojov. Od zasielania fyzických zásielok od akejkoľvek našej spoločnosti sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
 • Zlepšovať naše internetové stránky, funkcie, produkty a služby.
 • Zlepšovať účinnosť a efektívnosť služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom.

Ak ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, návštevníkom našich internetových stránok – po udelení Vášho súhlasu môžeme Vaše údaje použiť na realizáciu propagačných akcií (žrebovanie, súťaže a ponuky), komunikáciu s Vami, zlepšovanie našich internetových stránok, produktov a služieb a za inými oprávnenými obchodnými účelmi, ktoré sú vysvetlené nasledovne:

 • Zapísať Vás na účasť do súťaže a/alebo propagačnej akcie, informovať Vás o výsledkoch a zaregistrovať Vás k určitým funkciám, produktom a službám v súlade s Vami zvolenými marketingovými preferenciami.
 • Komunikovať s Vami a odpovedať na Vaše otázky a komentáre.
 • Poskytovať Vám personalizovaný obsah a informácie a zasielať Vám brožúry, kupóny, vzorky, ponuky, zľavy na produkty, časopis a ďalšie informácie o našich produktoch alebo našej skupine spoločností. Môžeme Vás požiadať o vyjadrenie, či od nás alebo z našich internetových stránok chcete dostávať ďalšie informácie a aktualizácie, a až po Vašom súhlase budete od nás dostávať následná oznámenie. Môžeme sa Vás tiež opýtať, či chcete dostávať informácie o ďalších produktoch, ktoré ponúkajú členovia našej skupiny spoločností. Ak si zvolíte, že Vám NCH smie zasielať informácie, ale neskôr zmeníte názor, ponúkame Vám aj možnosť odvolania súhlasu, ktorú môžete kedykoľvek využiť, ak od nás už e-maily alebo iné informácie ďalej dostávať nechcete.
 • Zasielať Vám relevantnú reklamu.
 • Môžeme zakúpiť a používať zoznamy dobrovoľne poskytnutých e-mailových adries. Vždy vyhovieme žiadostiam o odvolanie súhlasu s poskytnutím informácií a po dodávateľoch zoznamov e-mailových adries požadujeme doložiť, že e-mailové kontaktné údaje poskytli len jedinci, ktorí vyjadrili záujem o zasielanie ponúk a informácií e-mailom. Na zacielenie reklamy spojenej s produktmi a službami NCH na používateľov, pre ktorých sú produkty a služby najviac relevantné, môžeme tiež použiť demografické údaje a informácie o preferenciách užívateľov. Robíme to preto, aby sa používateľom zobrazovala pre nich čo najzaujímavejšia reklama a aby zadávatelia reklamy mohli zobrazovať reklamu jedincom, ktorého pravdepodobne oslovia.
 • Poskytovať Vám ďalšie ponuky vrátane katalógov, ktoré môžete dostávať poštou. K zaslaniu týchto informácií tiež môžeme používať zoznamy získané od tretích strán alebo verejne dostupných zdrojov. Od zasielania fyzických zásielok od akejkoľvek našej spoločnosti sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
 • Zlepšovať naše internetové stránky, funkcie, produkty a služby.
 • Na zbieranie dodatočných informácií o návštevníkoch našich stránok používame technológiu cookies. Viac informácií nájdete v Politike cookies v NCH.

 

Pokiaľ sa uchádzate o prácu a/alebo sa zaujímate o zamestnanie v NCH, po udelení Vášho súhlasu môžeme Vaše údaje použiť na uľahčenie náborového procesu a Vašej žiadosti o zamestnanie, na komunikáciu s Vami, na odpovedanie na Vaše otázky a komentáre, zasielať Vám aktuálne informácie a novinky a upozorniť Vás na novo vypísanú pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá Vášmu profilu (v prípade, že nám pošlete životopis). Vaše údaje môžeme tiež použiť na zasielanie personalizovaného obsahu a ďalších informácií o našej skupine spoločností. Zo zasielania oznámení z akejkoľvek našej spoločnosti sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ako zdieľame a sprístupňujeme Vaše údaje?

Vaše osobné údaje nikdy nebudeme zdieľať s nijakými tretími stranami, ktoré ich majú v úmysle použiť na svoje vlastné účely, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon, ani by sme nikdy nepredali vaše osobné údaje. NCH je podnik predávajúci služby podnikateľským subjektom a ako súčasť globálnej skupiny spoločností môže odovzdať alebo sprístupniť Vaše osobné údaje inému oprávnenému/dcérskemu podniku v rámci skupiny NCH so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), vo Veľkej Británii (UK) alebo v Spojených štátoch.

Vaše osobné údaje tiež môžeme zdieľať s dodávateľmi, subdodávateľmi, zástupcami alebo ďalšími zmluvnými partnermi, ktorých sme najali na účely poskytnutia služby v našom mene. Keď s týmito ďalšími spoločnosťami zdieľame údaje za účelom poskytnutia služieb, nesmie údaje použiť na žiadne iné účely a musí sa s nimi nakladať ako s dôvernými informáciami, ak ste výslovne nedovolili inak.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami alebo ich im sprístupniť spolu s ďalším majetkom spoločnosti v prípade predaja spoločnosti, reorganizácie spoločnosti alebo v prípade, že to vyžadujú alebo umožňujú príslušné právne predpisy. V prípade, že niektoré alebo všetky naše aktíva kúpi alebo získa iná strana, alebo v prípade fúzie spoločností, nám dávate právo postúpiť Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali.

Vaše osobné údaje, vrátane obsahu Vašej komunikácie, môžeme tiež zdieľať alebo sprístupniť za účelom:

 • Splnenia zákonných požiadaviek alebo v reakcii na právny proces alebo oprávnenú žiadosť, vrátane požiadaviek orgánov presadzovania práva a orgánov verejnej moci.
 • Vyšetrovania zákazníckych sťažností alebo podozrenia na porušenie zákona, ochrany zabezpečenia internetových stránok, splnenia Vašich požiadaviek alebo spolupráce pri súdnom vyšetrovaní.
 • Ochrany práv alebo majetku skupiny spoločností NCH alebo našich zákazníkov, vrátane presadzovania zásad, ktorými sa riadi využívanie služieb z Vašej strany.
 • Rokovania v dobrej viere, že sprístupnenie údajov je potrebné pre zaistenie bezpečnosti našich spolupracovníkov, zákazníkov alebo verejnosti.

A čo ochrana súkromia u detí?

Naše internetové stránky a obchodné služby sú primárne navrhnuté a určené na obchodné účely, a preto sú určené pre dospelé a dospievajúce osoby (od 16 rokov) a nie sú zacielené na deti mladšie ako 16 rokov. V súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany súkromia detí, ako napríklad zákon o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) alebo všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), vedome nezhromažďujeme ani neukladáme osobné údaje detí mladších ako 16 rokov a internetové stránky našej spoločnosti nie sú určené na získavanie osobných údajov detí mladších ako 16 rokov. V prípade, keď miestne právne predpisy nariaďujú vyššiu vekovú hranicu, budeme tieto predpisy dodržiavať. Ak zistíme, že došlo k získaniu takých údajov, vynasnažíme sa urobiť vhodné opatrenia na zmazanie týchto údajov.

Kde údaje uchovávame, spracovávame alebo odovzdávame a aké ochranné prostriedky používame?

Osobné údaje získané z našich internetových stránok a prostredníctvom našich služieb, alebo získané v rámci NCH od Vás či tretích strán v spojení s obchodnou činnosťou NCH, môžu byť uložené a spracovávané v EHP, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických alebo inej krajine, kde pôsobíme my alebo naši poskytovatelia služieb.

Servery a databázy, kde môžeme údaje ukladať, sa môžu nachádzať mimo krajinu, z ktorej máte prístup na internetové stránky, a/alebo v krajine, v ktorej neplatia rovnaké právne predpisy na ochranu súkromia ako v krajine Vášho pobytu. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť odovzdané do zahraničia, ale všetky osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame výhradne v súlade s týmto Vyhlásením. Všetci poskytovatelia služieb, ktorí zodpovedajú za správu týchto serverov a databáz, sú viazaní zmluvou, ktorá stanovuje, že s Vašimi údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s týmto Vyhlásením, že sa poskytovatelia služieb riadia iba pokynmi NCH a že sú zavedené technické a organizačné opatrenia potrebné k nepretržitému zabezpečeniu Vašich osobných údajov.

Komunikácia súvisiaca so zamestnaním taktiež môže byť odovzdaná inému členovi skupiny spoločností NCH. Návštevou týchto internetových stránok a odoslaním údajov súhlasíte so zberom, spracovaním, odovzdaním a/alebo uložením Vašich osobných údajov. Upozornenie: Naša politika sa môže líšiť v závislosti na lokalite - ak navštívite niektoré naše internetové stránky v inej lokalite, skontrolujte prosím, či sa na ňu neuplatňuje osobitné vyhlásenie.

NCH je globálna spoločnosť v 56 krajinách a Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané našim sesterským a dcérskym spoločnostiam alebo tretím stranám, cez hranice krajiny a z Vašej krajiny alebo miestnej oblasti príslušnosti do inej krajiny alebo oblasti príslušnosti na celom svete v súlade s právnymi predpismi. Tam, kde to prikazujú miestne právne predpisy, prijala NCH bezpečnostné opatrenia na vývoz osobných údajov z takejto oblasti príslušnosti. V prípade, že sú údaje prenášané z EHP, Veľkej Británie a Švajčiarska do oblasti mimo EHP, Veľkej Británie a Švajčiarska, sa odovzdanie uskutoční v súlade s dohodou o prenose údajov, ktorá zahŕňa štandardné ustanovenia o bezpečnosti údajov prijaté a vyhlásené Európskou komisiou. Tieto štandardné doložky o bezpečnosti údajov, takisto známe ako štandardné doložky, poskytujú dostatočnú ochranu pri poskytovaní osobných údajov mimo oblasti EHP, Veľkej Británie a Švajčiarska. Pre ďalšie informácie o medzinárodnom prenose Vašich osobných údajov môžete kontaktovať nášho DPO na adrese DataPrivacy@NCH.com.

Ako dlho Vaše údaje ukladáme a uchovávame?

Vaše osobné údaje ukladáme a uchovávame len po dobu nevyhnutne nutnú pre účely popísané v tomto Vyhlásení. Vaše údaje ukladáme a uchovávame v rozsahu potrebnom na splnenie zákonných požiadaviek (napr. daňové zákony), vyriešenie právnych sporov, dosiahnutie zákonného práva a/alebo vymáhanie zmlúv a dohôd, rozvíjanie našich oprávnených obchodných záujmov a/alebo v súlade s Vaším súhlasom. Všetky nami získavané údaje uchovávame v súlade s našou Politikou uchovávania záznamov, ktorá stanovuje konkrétnu dobu uchovávania údajov podľa príslušných lokálne platných právnych predpisov. Kópiu tejto Politiky si môžete vyžiadať od nášho DPO na adrese DataPrivacy@NCH.com.

Ako nakladáte s osobnými údajmi, ktoré sú verejne prístupné na sociálnych médiách, diskusných fórach a iných interaktívnych platformách?

Návštevníkom stránok môžeme ponúkať diskusné fóra, správy, vývesky alebo interaktívne priestory, kde môžu zverejňovať komentáre alebo údaje vrátane osobných údajov. V tomto prípade si pred účasťou vždy prečítajte zverejnené pravidlá, pretože sa Vaša činnosť bude riadiť týmito pravidlami, ako aj našimi všeobecnými podmienkami a pravidlami. Pravidlá účasti v interaktívnych funkciách stránok môžu obsahovať vekový limit a ďalšie obmedzenia účasti. Čokoľvek, čo napíšete na internete, sú verejné informácie a nezodpovedáme za nič, čo dobrovoľne na internet uverejníte. Používatelia internetu by mali pri zverejňovaní osobných údajov na internete postupovať obozretne, pretože tieto osobné údaje môžu čítať, získavať a používať ďalší užívatelia týchto služieb, a zverejnenie týchto údajov môže vyústiť k zasielaniu nevyžiadaných správ komerčného aj iného charakteru.

A čo odkazy na iné internetové stránky alebo služby?

Nezodpovedáme za obsah alebo postupy internetových stránok mimo NCH, ktoré môžu obsahovať odkazy na naše internetové stránky alebo služby, a nijako ich nepodporujeme. Ak odošlete svoje osobné údaje takejto internetovej stránke, bude sa s nimi nakladať podľa zásad ochrany osobných údajov danej internetovej stránky. Odporúčame, aby ste sa zoznámili so zásadami ochrany osobných údajov akejkoľvek internetovej stránky, ktorú navštívite.

Ako Vaše údaje zabezpečujeme?

Na ochranu Vašich údajov sme zaviedli organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia. Osobné údaje, ku ktorým máme prístup, chránime pomocou štandardných bezpečnostných postupov a opatrení v našom odvetví s cieľom zabrániť ich zneužitiu, neoprávnenému sprístupneniu, zverejneniu alebo pozmeneniu. Prístup k osobným údajom majú iba tí, ktorí prístup potrebujú kvôli obchodným účelom. Žiadne bezpečnostné opatrenia však nemôžu zabezpečiť 100% ochranu a odporúčame Vám zaviesť dodatočné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, ako napríklad inštalovať aktuálny antivírusový softvér, po dokončení práce zatvárať internetové prehliadače, uchovávať v tajnosti prihlasovacie údaje a heslá a pravidelne aktualizovať programy a aplikácie, aby ste na svojich zariadeniach vždy využívali ich najnovšie zabezpečovacie funkcie.

Čo máte robiť, ak máte ďalšie otázky alebo si prajete sprístupniť, aktualizovať či vymazať svoje údaje alebo sa odhlásiť z odberu ďalších oznámení?

Snažíme sa o Vás viesť čo najpresnejšie osobné údaje. Svoje osobné kontaktné údaje, ktoré poskytnete NCH, si môžete prezrieť, opraviť alebo aktualizovať. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) 2016 a lokálne zákony (CCPA? PIPEDA? KVKK a iné) stanovujú, že máte právo prístupu k údajom, ktoré o Vás uchovávame, alebo za týmto účelom môžete poveriť inú osobu. Môžete požiadať o informáciu o tom, aké údaje o Vás uchovávame, o zmenu alebo opravu nesprávnych údajov alebo obmedzenie použitia či vymazanie údajov, ktoré uchovávame, ak zo zákona nemáme povinnosť tieto údaje spracovávať a/alebo uchovávať. U automaticky spracúvaných osobných údajov nás môžete požiadať o ich poskytnutie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdanie inému správcovi údajov. Vašu žiadosť spracujeme do 30 kalendárnych dní po obdržaní kompletne vyplneného formulára a preukazu totožnosti. Žiadosť podávajte pomocou priloženého formulára Žiadosti subjektu o poskytnutie prístupu a odoslaním Žiadosti na adresu:

Globálny úradník pre ochranu údajov

Európsky úradník pre ochranu údajov (*)

Turecký úradník pre ochranu údajov

Adresa:
c/o NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas, 75062,
United States of America
USA

Tel:+1 972 579 2721

Email: DataPrivacy@NCH.com

Adresa:
c/o Legal Dept
NCH House,
Springvale Avenue, Bilston, West Midlands WV14 0QL
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1902 510 345

Email: DataPrivacy@NCH.com

Adresa:
İdealtepe Mahallesi,
Rıfkı Tongsir Caddesi, Demirhan Plaza, No.93/3, 34841, Maltepe / İSTANBUL
Turkey

Tel: +90 216 366 10 00

Email: DataPrivacy@NCH.com

 

(*) Európsky úradník pre ochranu údajov podporuje aj dcérske spoločnosti NCH vo Švajčiarsku, Turecku a Veľkej Británii

Svoje otázky môžete tiež zasielať poštou na adresu lokálnej sesterskej spoločnosti NCH, ktorej údaje nájdete v príslušnej sekcii kontaktov na https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Oprávnený prístup k Vašim osobným údajom Vám poskytneme bezplatne. Ak prístup nemožno zabezpečiť v prijateľnej lehote, informujeme Vás o dátume, kedy Vám údaje sprístupníme. V prípade zamietnutia prístupu k údajom z akéhokoľvek dôvodu Vám poskytneme písomné vyrozumenie, prečo Vám bol prístup zamietnutý.

Ak si prajete sprístupniť, aktualizovať, zmeniť, vymazať alebo odovzdať údaje, ktoré o Vás vedieme v našej databáze (v súlade s platnými právnymi výnimkami), obmedziť spracovanie údajov či voči nemu podať námietky, odhlásiť sa z odberu ďalších oznámení od nás alebo máte otázky ohľadne nášho Vyhlásenia, kontaktujte prosím nášho DPO na adrese DataPrivacy@NCH.com.

V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas odvolať kontaktovaním e-mailovej adresy DataPrivacy@NCH.com. Pamätajte, že Vaše odvolanie súhlasu neovplyvní zákonný postup pri spracovaní Vašich údajov na základe Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch máte tiež právo podať sťažnosť na miestnom úrade pre ochranu údajov. Vynasnažíme sa vyriešiť všetky problémy súvisiace s naším zaobchádzaním s Vašimi údajmi a môžete nás kedykoľvek kontaktovať s akoukoľvek otázkou či obavou.

Kde môžete podať sťažnosť týkajúcu sa tohto Vyhlásenia?

Máte právo podať sťažnosť ohľadom nášho spracovania Vašich osobných údajov. Vždy sa snažíme s Vami spolupracovať na vyriešení Vašich sťažností týkajúcich sa tohto Vyhlásenia alebo zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi. Vymenovali sme interne poverených úradníkov na ochranu osobných údajov, ktorých môžete kontaktovať s otázkami či obavami ohľadom tohto Vyhlásenia. Ich kontaktné údaje sú:

Globálny úradník pre ochranu údajov

Európsky úradník pre ochranu údajov (*)

Turecký úradník pre ochranu údajov

Adresa:
c/o NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas, 75062,
United States of America
USA

Tel:+1 972 579 2721

Email: DataPrivacy@NCH.com

Adresa:
c/o Legal Dept
NCH House,
Springvale Avenue, Bilston, West Midlands WV14 0QL
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1902 510 345

Email: DataPrivacy@NCH.com

Adresa:
İdealtepe Mahallesi,
Rıfkı Tongsir Caddesi, Demirhan Plaza, No.93/3, 34841, Maltepe / İSTANBUL
Turkey

Tel: +90 216 366 10 00

Email: DataPrivacy@NCH.com

 

(*) Európsky úradník pre ochranu údajov podporuje aj dcérske spoločnosti NCH vo Švajčiarsku, Turecku a Veľkej Británii

Môžete tiež podať sťažnosť u orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine pobytu alebo u Komisie pre ochranu údajov (DPC) v Írsku, ktorá je nominovaným vedúcim dozorným orgánom NCH v EHP.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Obsah tohto Vyhlásenia sa môže meniť, navštevujte preto túto stránku pravidelne a pozrite si prípadné zmeny. O významných zmenách vo Vyhlásení Vás budeme informovať prostredníctvom správy zverejnenej po prijateľnú dobu na našej domovskej stránke a zmenou dátumu nižšie označeného „Posledná aktualizácia“. Používaním našich internetových stránok, aplikácií alebo služieb po zverejnení zmien vyjadrujete súhlas so zmenami podmienok.

Ako nás môžete kontaktovať?

Toto Vyhlásenie bolo spísané s cieľom podania jasných a stručných informácií. Vyhlásenie neobsahuje všetky podrobnosti o všetkých aspektoch zberu a používania Vašich osobných údajov spoločnosťou NCH.

Svoje otázky tiež môžete zasielať poštou na adresu lokálnej sesterskej spoločnosti NCH, ktorej údaje nájdete v príslušnej sekcii kontaktov na https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Ako nakladáme s nastavením „Nesledovať“

Nepodporujeme nastavenie prehliadačov „Nesledovať“ (Do Not Track) a momentálne nie sme súčasťou žiadneho rámcového nastavenie funkcie „Nesledovať“, vďaka ktorému by sme mohli reagovať na Vaše signály a ďalšie mechanizmy ohľadom zberu Vašich osobných údajov.

Platný jazyk Vyhlásenia

V prípade nesúladu medzi anglickou verziou Vyhlásenia a verziou preloženou do iného jazyka je platným jazykom Vyhlásenia angličtina (pokiaľ to umožňuje miestna regulácia).

Posledná verzia

K poslednej kontrole a aktualizácii Vyhlásenia došlo 15. decembra 2020.