Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Αίτημα Δικαιωμάτων Δεδομένων Υποκειμένου

 

Γενικές πληροφορίες και οδηγίες

Οι Γενικοί Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016 σας παρέχουν, τα Δεδομένα Υποκείμενου , το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα / πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιον να ενεργήσει εξ ονόματός σας σχετικά με τα δεδομένα σας. Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ή θέλετε κάποιον άλλο να το κάνει για λογαριασμό σας. Θα πρέπει επίσης να δώσετε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Η αίτησή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ενός πλήρως συμπληρωμένου εντύπου και απόδειξης της ταυτότητας σας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες / σημειώσεις δεδομένων που μπορείτε να:

  • Ρωτήστε ποια στοιχεία / δεδομένα κρατάμε για εσάς
  • Ζητήστε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες / δεδομένα που έχουμε κρατήσει σχετικά με εσάς αν είναι εσφαλμένη
  • Ζητήστε να περιορίσετε τη χρήση ή την κατάργηση πληροφοριών / δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να επεξεργαστούμε / διατηρήσουμε τα δεδομένα / πληροφορίες.
  • Ζητήστε από την εταιρεία μας να δώσει τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταφέρουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 

Αποδεικτικό ταυτότητας: Απαιτούμε απόδειξη της ταυτότητάς σας προτού μπορέσουμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα. Η απόδειξη της ταυτότητάς σας πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο εγγράφου, όπως πιστοποιητικό γέννησής σας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης. Τα έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και την τρέχουσα διεύθυνση. Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας, παρακαλείσθε να δώσετε σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την αλλαγή. Εάν δεν είστε το υποκείμενο δεδομένων, αλλά ενεργείτε εξ ονόματός του, πέραν του αποδεικτικού ταυτότητας του υποκειμένου δεδομένων, παρακαλείσθε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εξουσιοδότησή σας να υποβάλετε το αίτημα εκ μέρους του υπευθύνου δεδομένων.

Η φόρμα αίτησης, εάν έχει συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να αποθηκευτεί με το επώνυμο σας και την ημερομηνία (π.χ. smith_20180402) και να την επισυνάψετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τη στείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση: DataPrivacy@NCH.com, ή μπορεί να σταλεί μέσω του ταχυδρομείου στο τοπικό υποκατάστημα της NCH, σύμφωνα με την ενότητα επικοινωνία στο www.ncheurope.com ή στο:

Ευρωπαϊκός Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
c/o NCH Ευρώπης
Viale Europa, 30c5
20090 Cusago (MI)
Italy

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με τον Ευρωπαϊκό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της NCH στο DataPrivacy@NCH.com, ή μέσω τηλεφώνου στο +39 0290331 420.  

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης (ICO) στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και η διορισμένη μας Αρχή Εποπτείας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας.

Αυτό το αίτημα και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία θα διατηρηθούν για να συμμορφωθούν με τη νομική υποχρέωση στα αρχεία μας (επίσης ηλεκτρονικά) σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης αρχείων της NCH.